Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni (SRT) teenus lapsele

Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on saavutada võimalikult iseseisvalt elamine, võimetekohase hariduse ja tööks vajalike oskuste omandamine, võimetekohane osalemine ühiskonnaelus, eelduste loomine võimetekohasele tööle asumiseks.

Teenust saavad

 • alla 16-aastased lapsed, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, raske või keskmine puue);
 • alla 18-aastased lapsed, kelle KOV on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema SRT-le suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet.

SRT on kompleksne teenus, st et inimesel on mitmeid vajadusi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste  (nt tugiisik, taastusravi) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist.

SRT eesmärkide saavutamiseks osutatakse vajadusel järgmisi teenuseid:

 • Tegevusterapeudi teenus
 • Loovterapeudi teenus
 • Sotsiaaltöötaja teenus
 • Psühholoogi teenus
 • Eripedagoogi teenus
 • Logopeedi teenus
 • Füsioterapeudi teenus
 • Kogemusnõustaja teenus
 • Arsti teenus
 • Õe teenus

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt.

Teenus on ajaliselt piiritletud, st seda ei osutata pidevalt ega eluaegselt, vaid eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul.

 • Rehabilitatsioonivajadust hinnatakse eraldi puude tuvastamisest. Puude tuvastamise kohta saad soovi korral lugeda siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puude-tuvastamine
 • Lapse rehabilitatsioonivajadust hindab rehabilitatsioonimeeskond, kes koostab rehabilitatsiooniplaani.
 • Lastele antakse rehabilitatsiooniteenusteks periood, mis kestab kaks aastat. Peale selle lõppemist on võimalik uuesti esitada taotlus rehabilitatsiooniteenustele

 

SRT teenuse saamiseks vajalikud tegevused:

 1. Lapsel on eelnevalt määratud puude raskusaste SRT taotlust ei ole vaja esitadaka selle kuni 18-aastase abivajava lapse kohta, kellel kohaliku omavalitsuse üksus (KOV) on tuvastanud abivajaduse lastekaitseseaduse alusel ning hinnanud tema SRT-le suunamise vajadust.  See tähendab, et KOV lastekaitsetöötaja on hinnanud lapse heaolu 4 valdkonnas, milleks on füüsiline või tervislik seisund, psühholoogiline või emotsionaalne seisund, sotsiaalne seisund ja kognitiivne või hariduslik seisund.

Juhul, kui lastekaitsetöötaja on leidnud olulisi puudujääke vähemalt kahes nimetatud valdkonnas ja varasem abi ei ole olnud piisav või võimalik, võib KOV anda hinnangu lapse suunamiseks SRT teenusele. Sel juhul tuleb esitada SKA` le  KOV poolt koostatud rehabilitatsioonivajaduse hinnang koos lapse juhtumiplaaniga. Võid KOV` i lastekaitse- või sotsiaaltöötajaga kokku leppida, et vajalikud dokumendid esitab tema.

 

Loe abi vajava lapse suunamisest sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele kohaliku omavalitsuse poolt siit:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon/abi-vajava-lapse-suunamine-sotsiaalse

 1. Esitad SKA` le rehabilitatsiooniteenuse taotluse
 2. Sotsiaalkindlustusamet väljastab suunamisotsuse
 3. Laps võib olla teenuse järjekorras kuni 1 aasta
 4. Järjekorra saabumisel saadab sotsiaalkindlustusamet sulle teate, et võid pöörduda teenuse osutaja poole
 5. Pöördu teenuse osutaja poole ja lepid kokku teenuse saamise aja
 6. Laps saab teenust vastavalt rehabilitatsiooniplaanile
 7. Teenuse osutaja koos kliendi ja kliendi esindajaga hindab teenuse tulemuslikkust rehabilitatsiooniplaanile
 8. Annad teenuse osutajale kinnituse, milliseid teenuseid laps on saanud.

SRT taotlemine

Puudega lapse SRT-d saad taotleda siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/iseteenindus/blanketid#Rehabilitatsiooniteenuse%20blanketid

Soovitame enne SRT taotluse esitamist mõtelda järele, kas laps vajab SRT-d, st kas tal on terviseseisundist tulenevalt mitmeid toimetulekupiiranguid, mida ei saa leevendada muude meetmetega (nt õppe tugiteenused koolis/lasteaias, taastusravi, abivahendid vm).

Täpsema info leiad siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon#Sotsiaalne%20rehabilitatsioon