Õuesõppepäeva teemablokid

Õuesõppe päeva teemablokid on koostatud erinevatele kooliastetele pidades silmas ka riiklikku õppekava.
Alljärgnevalt saate tutvuda erinevate teemadega, millede seast saate teha oma valiku vastavalt teie vajadustele ning soovidele.
Üks õuesõppepäev mahutab üldiselt kolm erinevat teemablokki. Kui aga oleks soov mõne õppeaine või tegevusega minna pisut rohkem süvitsi, soovitame valida kaks teemablokki.

Kui teil tekib teemade või päeva korraldusliku poole osas küsimusi, siis kindlasti võtke ühendust (Mob: 58 062 063, Annika), vastan kõigile küsimustele suurima rõõmuga.

Õuesõppepäeva teemablokid erinevatele kooliastetele.

Kunstitund koos hobustega
 • Teemad on kohandatud erinevatele kooliastetele:  1 - 3 klass, 2 - 6 klass, 7 - 9 klass.
 
 • - Hobused näevad, kuulevad ja märkavad ümbritsevat teisiti kui inimesed.
 • - Hobused elavad hetkes, mitte minevikus ja tulevikus. Räägime sellest, kuidas enese jaoks aega peatada ning olla hetkes, teadvustades seda enesele ja nautida hetke ilu ja võlu. Teeme      praktilisi harjutusi mille järgselt, saavad lapsed jagada, mida ja kuidas nad sel ajal endid tundsid, mõtlesid?
 • - Püüame märgata meid ümbritsevat teisiti, nii nagu hobused ja seda joonistada või maalida.
 • - Maalimine molbertil või söega joonistamine vabas looduses.
 • - Taieste valmistamine loodusest leitavast materjalist.
  Seos õppekavaga:
 • Kultuuri- ja väärtuspädevus - ärgitab loovust, algatusvõimet ja katsetamisjulgust, loominguline eneseväljendus (looming, esitamine).
 • Suhtluspädevus – kunst kui kommunikatsioonivahend.
 • Sotsiaalne pädevus – grupitöös oma seisukohtade kaitsmine ja teiste arvamustest lugu pidamine.
Kehalise tund koos hobustega
 • Teemad on kohandatud erinevatele kooliastetele:  1 - 3 klass, 2 - 6 klass, 7 - 9 klass.
 
 • - Takistusraja läbimine koos hobustega.
 • - Kepphobuste meistrivõistlused.
 • - Meeskonna ülesanded, kus on vaja kasutada kiiret taipu ja kehalist osavust.
 • - Meeskonna ülesanded kus on vaja lahendada ülesanded koos hobustega ühes koos terve klassiga. (näiteks juhtida hobused mööda etteantud rada, ilma hobuseid puutumata).
 • Seos õppekavaga:
 • Enesemääratluspädevus - suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi, analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; käituda ohutult ja lahendada suhtlemisprobleeme
 • Sotsiaalne pädevus – grupitöös oma seisukohtade kaitsmine ja teiste arvamustest lugu pidamine
 • Suhtluspädevus
Emakeel - igal liigil oma keel
 • Teemad on kohandatud erinevatele kooliastetele:  1 - 3 klass, 2 - 6 klass, 7 - 9 klass.
 • - Keel kui suhtlemisviis. Kuidas suhtlevad inimesed ja loomad.

 • - Kehakeelt kasutavad nii inimesed kui ka loomad. Õpime kehakeelt

 • - Äraarvamismäng, kus kehakeelega peab ennast arusaadavaks tegema teistele grupi liikmetele.

 • - Mäng, kus võistkond (klass) on pooleks jaotatud – ühed tohivad rääkida, aga ei tohi paigast liikuda, teised tohivad liikuda ja kasutada oma keha, aga ei tohi rääkida – üheskoos on vaja lahendada antud ülesanne aja peale. Mängus võivad osaleda ka hobused. Mängus võib kasutada ka erinevaid abivahendeid – nöörid, rehvid, koonused, rõngad, pallid jm.

 
 • Seos õppekavaga 

 • Kultuuri- ja väärtuspädevus. 

 • Enesemääratluspädevus. 

 • Suhtluspädevus

 • Sotsiaalne pädevus

Matk mõisaradadel
 • Teemad on kohandatud erinevatele kooliastetele:  1 - 3 klass, 2 - 6 klass, 7 - 9 klass.
 • - Mõisa matkarajal tulevad vastu aeg-ajalt erinevad lahendamist vajavad ülesanded, õppetunnid, mõistatused, üllatused. Rada viib ka läbi mõisapargi, kus tutvume erinevate taimedega.
 • - Väljakutsed, kus lapsed peavad üksteist abistama ja toetama – teema loodus ja inimene.
 • - Märka nähtamatut (asjad mida me tavaelus ei märka, aga mis mõjutavad meie igapäeva elu keskkonda).
 
 • Seos õppekavaga:
 • Kultuuri- ja väärtuspädevus - tegevus aitab tajuda enese seotust teiste inimeste ja loodusega, väärtustada kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust.
 • Enesemääratluspädevus - organismide rühmad ja kooselu. Inimese meeled ja avastamine.
 • Suhtluspädevus 
Matemaatika
 • Teemad on kohandatud erinevatele kooliastetele:  1 - 3 klass, 2 - 6 klass, 7 - 9 klass.
 • - Erinevate matemaatiliste üleannete lahendamine lõbusal viisil (kombineeritult koos kehalise liikumisega)
 • - Nutikad ülesanded
 • - Matemaatika elust enesest (Praktilised ülesanded, mida vajame igapäeva töödes tegemistes – kogused, ruumala jne.) Kasutame praktilisi vahendeid, näiteid, et tekiks visuaalne reaalsus
 
 • Seos õppekavaga:
 • Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus
Ajalugu läbi hobuse silmade
 • Teemad on kohandatud erinevatele kooliastetele:  1 - 3 klass, 2 - 6 klass, 7 - 9 klass.
 • - Eesti ajalugu hobuste lugude põhjal.
 • - Hobuste kasutus läbi ajaloo kuni tänase päevani.
 • - Hobuste rakendamine ja võimalusel näitlikult mingi (talu)töö tegemine (kündmine, riisumine, koorma vedamine, talvel lumekoristus jne.)
 
 • Seos õppekavaga: 
 • Kultuuri- ja väärtuspädevus.
Tiigisümfoonia - muusikatund looduses
 • Teemad on kohandatud erinevatele kooliastetele:  1 - 3 klass, 2 - 6 klass, 7 - 9 klass.
 • Vodja mõisapargi tiigisümfoonia
 • Klassile iseloomuliku regilaulu loomine
 • Valmistame ise pille taaskasutatavast materjalist, köögiviljadest ja muust sobivast kraamist.
 • Mängime garaaži bändi, kasutades selleks ebatavalisi vahendeid ( pudelid, ämbrid, tööriistad ja kõik muu vana kola mida võib leida garaažist)
 
 • Seos õppekavaga 
 • Kultuuri- ja väärtuspädevus. - Ärgitab loovust, algatusvõimet ja katsetamisjulgust.
 • Arendab muusikalist mõtlemist ja eneseväljendusoskust. Innustab muusikaliste tegevuste kaudu end loominguliselt väljendama.
 • Toetab muusikaliste pädevuste – rütmiõpetuse, pillimängu, omaloomingu – arenemist.
 • Kirjanduse ja muusikaõpetuse ühisosa on (rahva)laul, selle tekst ja esitus.
 • Rahvalaulu olemus. Regilaul ja riimiline rahvalaul.
 • Riimide leidmine ja loomine. Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine. Algriimi leidmine rahvalauludest. Algriimi kasutamine oma tekstis.
Ehitusmeistrite praktika
 • Teemad on kohandatud erinevatele kooliastetele:  1 - 3 klass, 2 - 6 klass, 7 - 9 klass.
 • Ehitame hobusetalli maakividest, savist ja samblast
 • Kivihobuste värvimine
 • Ehitame putukahotelli
 • Meisterdame kooli puutöökojas
 
 • Seos õppekavaga:
 • Kultuuri- ja väärtuspädevus - ärgitab loovust, algatusvõimet ja katsetamisjulgust, loominguline eneseväljendus (looming, esitamine).
 • Sotsiaalne pädevus
 • Suhtluspädevus
Loovdraama
 • Kooliaste: kõik kooliastmed
 • Kasutame teemablokis Triin Siiner´i , (Eesti Luguteater) koostatud materjali.
 • Ajaloolised lühilood
 • Talulugu
 • Klass jagatakse gruppideks ning põneva mängulise tegevuse läbi moodustuvad erinevate gruppide lood ja rollid, mis mängitakse laval ette.
 • Rollimängu võib varieerida – üks pilt on tummfilmi stiilis (ilma sõnadeta), teine tavadraama, kolmas kuuldemäng (kuulajad sulgevad silmad) jne.
 
 • Kokkuvõte: tagasiside, hindamine
 • Tegevuse järel istuvad grupiliikmed ringi ja õpetaja suunab igaüht jagama oma kogemust rollis olemisest: jagatakse oma tundeid ja mõtteid – mis meeldis, mis oli uus ja üllatav. Kui kõik on kogemusi jaganud, vahetatakse ringis kohad ja arutatakse üldisemalt. Õpetaja suunab arutelu küsimustega: mis oli igas loos üllatavat, naljakat, realistlikku? Kas rollide prototüübid võisid ka tegelikult samal moel käituda? Mida selline rollimäng igaühele õpetas? Mida uut saadi teada üksteise kohta?
 
 • Seos õppekavaga: 
 • Kultuuri- ja väärtuspädevus. 
 • Enesemääratluspädevus. 
 • Suhtluspädevus
Pärandivaderid: Koolinoored kultuuripärandit hoidmas
 • Teemad on kohandatud erinevatele kooliastetele:  1 - 3 klass, 2 - 6 klass, 7 - 9 klass.
 • Pärandipaiga korrastamine on hea viis kohaliku kultuuripärandiga tutvumiseks, selle tähtsuse mõistmiseks ning säilitamisele kaasaaitamiseks. Ülesanne aitab õpilastel hakata vaderiteks kodukoha unustusse/unarusse vajunud kultuuripärandi objektidele. Õppetöö seob teoreetilisi teadmisi praktilise tegevusega ning arendab õpilastes elus vajalikke tööoskusi
 • Õpiväljundid
Ülesande edukalt läbinud õpilane: 1. tunneb mõningaid iseloomulikke sündmusi kodukoha ja Eesti ajaloost ning oskab neid omavahel seostada; 2. teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises ning oma rolli kultuurikandjana ja kultuuripärandi säilitajana; 3. kujundab positiivseid väärtushinnanguid ja kõlbelisi tööharjumusi; 4. osaleb aktiivselt ja vastutustundlikult ühiskonnaelus, sh kodanikualgatusprojektides; 5. teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid.  
 • Seos õppekavaga ja inimeseõpetuse, ajaloo ning tehnoloogiaõpetuse ainekavaga
 • Kultuuri- ja väärtuspädevus
 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus
 • Projekt toetab 1.–3. klassi inimeseõpetuse ainekava õppesisu kodukohaga seotud teemade käsitlemise kaudu. 4.–9. klassi ajaloo õppesisu kodukoha ajaloosündmuste ja silmapaistvate isikute tundmaõppimise kaudu, gümnaasiumiastme ajalootunnis Eesti ajaloo teemade käsitlemist.
 • Toetab tehnoloogiaõpetuse õppesisu 1.–3. klassi tööõpetuses sagedasemate töövahendite õige, otstarbeka ja ohutu kasutamise kaudu; 4.–9. klassi tehnoloogiaõpetuses materjalide töötlemise viiside ning töövahendite tutvustamise kaudu; samuti tervisekaitse- ja tööohutusnõuete teemade käsitlemisel, ohutute töövõtete omandamisel.