Mis on sotsiaalne rehabilitatsioon ?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (lühendatult SRT)  on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul.
 SRT kaudu pakutavate erinevate teenuste toel õpivad teenuse saaja ja tema pere, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadustega igapäevaselt paremini hakkama saada.
MTÜ VAU pakub teenuseid koostöös Sotsiaalkindlustusametiga ja teenuste eest tasub riik.
Meie peamine sihtgrupp on lapsed, noored ja pered.

.

Teenuse kirjeldus ja taotlemine.

MTÜ VAU rehabilitatsioonimeeskond osutab järgmisi SRT teenuseid:

Rehabilitatsiooniplaani koostamine ja hindamine

Teenuse kirjeldus tuleb peatselt …

Psühholoogiline nõustamine?

Teenuse kirjeldus tuleb peatselt …

Tegevusterapeudi teenus
Kogemusnõustaja teenus

Teenuse kirjeldus tuleb peatselt …

Füsioterapeudi teenus

Teenuse kirjeldus tuleb peatselt …

Logopeedi teenus

Teenuse kirjeldus tuleb peatselt …

Eripedagoogiline nõustamine

Teenuse kirjeldus tuleb peatselt …

Sotsiaaltöötaja teenus

Teenuse kirjeldus tuleb peatselt …

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui ka perele. Vajadusepõhiselt ka grupis.
SRT on ajaliselt piiritletud, st. teenust osutatakse seatud eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul. Iga rehabilitatsiooniperioodi lõppedes annab rehabilitatsiooniteenuse osutaja hinnangu teenuse jätkamise vajadusele ning uuele taotlusele järgneb uus teenuse vajaduse hindamine.

Kellele on SRT teenus mõeldud, milline on taotlemise teekond?

(kliki pealkirjal , nii avaneb rohkem infot)

 

Kellele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on ette nähtud?

Teenust saavad taotleda:

 • alla 16-aastased puudega lapsed
 • alla 18-aastased lapsed, kelle kohalik omavalitsus on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet. Loe siit abi vajava lapse suunamisest sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele kohaliku omavalitsuse poolt.
 • vähemalt 16-aastasel noorel, kes omandab põhiharidust hooldusõppes riikliku õppekava alusel. See õigus ei laiene lihtsustatud õppekava või toimetuleku õppekava alusel õppivale noorele
 • osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole töötukassas töötuna arvele võetud
 • puuduva töövõimega tööealised inimesed. Nemad saavad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust taotleda ka siis, kui nad töötavad või õpivad või on töötukassas töötuna arvele võetud
Kuigi sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust võivad taotleda kõik puudega inimesed, siis teenust saavad vaid need, kellel on rehabilitatsiooniteenuse vajadus.
Teenuse korraldus

Lastel

 1. Lapsel on eelnevalt määratud puude raskusaste
 2. Esitad sotsiaalkindlustusametile (SKA) rehabilitatsiooniteenuse taotluse
 3. SKA hindab kompleksteenuse vajadust ja vajaduse selgumisel väljastab suunamisotsuse
 4. Pöördud 60 päeva jooksul sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja poole ja lepid kokku teenuse saamise aja
 5. Teenuseosutaja meeskond koostöös pere ja võrgustikuga hindab lapse rehabilitatsioonivajadust ja koostab rehabilitatsiooniplaani
 6. Laps saab teenust vastavalt rehabilitatsiooniplaanile
 7. Teenuseosutaja hindab koos lapsevanema/eestkostja ja lapsega teenuse tulemuslikkust
 8. Lapsevanem/eestkostja annab teenuseosutajale kinnituse, milliseid teenuseid laps on saanud.

Tööealistel

 1. Sul on eelnevalt hinnatud töövõime ulatus või määratud puude raskusaste või töövõime kaotuse protsent
 2. Esitad SKAle rehabilitatsiooniteenuse taotluse
 3. SKA kontrollib sinu õigustatust teenusele ja seejärel hindab sinu rehabilitatsioonivajadust
 4. SKA väljastab sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse selgumisel suunamisotsuse
 5. Võid jääda teenuse järjekorda kuni 1 aastaks
 6. Järjekorra saabumisel saadab SKA sulle teate, et võid pöörduda teenuseosutaja poole
 7. Pöördud 60 päeva jooksul teenuseosutaja poole ja lepid kokku teenuse saamise aja
 8. Saad teenust vastavalt SKA tegevuskavale, rehabilitatsiooniplaanile või -programmile.
 9. Teenuseosutaja koos sinuga hindab teenuse tulemuslikkust
 10. Annad teenuseosutajale kinnituse, milliseid teenuseid oled saanud

 

Teenuse taotlemine

Kui vajad abi esmasel teenuse taotlemisel, broneeri meie juures nõustamisaeg. Esimene nõustamine (30 min.) on tasuta.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotluse vormi leiad siit. Vormi täitmisel juhindu sellel olevatest selgitavatest tekstidest.

Enne taotluse esitamist mõtle siiski järele, kas teenus on siiski vajalik, st kas sinul või sinu lapsel on terviseseisundist tulenevalt mitmeid toimetulekupiiranguid, mida ei saa leevendada muude meetmetega (nt õppe tugiteenused koolis/lasteaias, taastusravi, abivahendid vm).

Taotlust on võimalik esitada mitmel erineval viisil. Kasuta endale sobivat:

Erisused taotluse täitmisel

 • Juhul, kui sul on psüühikahäire, saad taotlemisel valida, millises sihtgrupis teenuse rahastamist taotled, kas:
  •   tööealiste psüühikahäirega isikute sihtgrupis (teenuste limiit kalendriaastas kuni 4300 eurot) või
  •   16-aastaste ja vanemate puudega inimeste sihtgrupis (limiit kalendriaastas kuni 1132 eurot või rehabilitatsiooniprogrammi alusel kuni 1800 eurot).

   Psüühikahäirete hulka kuuluvad ka vaimse arengu häired (intellektipuue), käitumis- ja sõltuvushäired.

   Kui oled 16-18-aastane, on sul järgmised võimalused:

   •   kui sul on tuvastatud puuduv töövõime, saad alati pöörduda sotsiaalkindlustusametisse, kus hinnatakse sinu rehabilitatsioonivajadust. Vajaduse olemasolul saad SRT tööealiste sihtgrupi reeglite alusel;
   •   kui sul on tuvastatud puue või osaline töövõime, on erinevad võimalused sõltuvalt sellest, kas sa oled töövaldkonnas aktiivne või mitte. Juhul, kui sa ei tööta ega õpi ega ole töötuna arvele võetud, saad pöörduda sotsiaalkindlustusametisse. Kui sa aga õpid, töötad või oled töötuna arvele võetud, siis võid pöörduda Töötukassasse, kes aitab leida vajalikud teenused.

    SRT taotlust ei ole vaja esitada kuni 18-aastase abivajava lapse kohta, kellel kohaliku omavalitsuse üksus  on tuvastanud abivajaduse lastekaitseseaduse alusel ning hinnanud tema sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele suunamise vajadust.  Loe abivajava lapse suunamisest sotsiaalse rehabilitatsioonieenusele täpsemalt siit

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine, plaani koostamine

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine tehakse selleks, et välja selgitada, kas puudega laps vajab rehabilitatsiooniteenust või mitte. 

Juhul, kui lapsel on olemas kehtiv rehabilitatsiooniplaan, saab ta teenuseid selle alusel. Võta plaan teenusele tulles kindlasti kaasa.

Kui lapsel ei ole kehtivat rehabilitatsiooniplaani, siis esimese asjana koostame selle koostöös lapse perega ja võrgustikuga. Võrgustikeks on lasteaed, kool, perearst, KOV sotsiaaltöötaja võ ka teised lapse elus olulised võrgustikuliikmed.

Kes ja kus teenust osutavad?

MTÜ VAU rehabilitatsiooniplaani koostamise ja teenuse osutamise meeskonda kuuluvad spetsialistid:
Riina Põldvee – Sotsiaaltöötaja/meeskonnatöö koordinaator 
Annika Klemets – Psühholoog 
Ella Kari – Tegevusterapeut
Annika Crasta – Kogemusnõustaja, hobukooli õpetaja
Elerin Innos – Füsioterapeut, ratsutamisterapeut
Gerli Mikk – Eripedagoog
Liili Raava – logopeed
Külly Kaarjas  Logopeed
Kristina Lepik – sotsiaaltöötaja
Tiina Larven Sotsiaalpedagoog 

Suures osas pakume oma teenuseid Vodja mõisakooli rahulikus ja looduslähedases keskkonnas – mõisapark, metsarajad, kooliaed, unikaalne puutöökoda, kunstiateljee, hobukool ja hubane nõustamiskabinet.
Vajadusel on meie spetsialistid kokkuleppel valmis osutama teenust ka kliendile sobivas paigas.

Teenuse maksumus

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet ja rahastab riik.

Lapsel
kuni 2660 euro
t aastas (teenuse maksimaalne maksumus kalendriaastas ehk aastalimiit)

Tööealisel inimesel on võimalik saada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust kalendriaastas kokku kuni 1275 euro eest. Juhul, kui teenust osutatakse programmina, on limiit kuni 1800 eurot kalendriaastas.

Psüühikahäirega tööealise inimese aastalimiit on suurem – kuni 4300 eurot kalendriaastas.

G-KSQJYKCXWR